การต่อ IOXESP32 4-Digit shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32

ต่อ IOXESP32 4-Digit shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32 ด้วย IOXESP32 Dual Base / Triple Base

การต่อโมดูล IOXESP32 4-Digit shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32 สามารถทำได้วิธีเดียวคือใช้ IOXESP32 Dual Base หรือ IOXESP32 Triple Base เป็นตัวเชื่อมระหว่างบอร์ด IOXESP32 ไปยัง IOXESP32 4-Digit shield

การใช้ IOXESP32 Dual Base

เสียบบอร์ด IOXESP32 ไว้ที่ช่องด้านซ้าย โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง จากนั้นเสียบ IOXESP32 4-Digit shield ไว้ที่ช่องด้านขวา โดยให้ข้อความ IOXESP32 หันไปทางขวา (ดังรูป)

การใช้ IOXESP32 Triple Base

เสียบบอร์ด IOXESP32 ไว้ที่ช่องด้านซ้าย โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง จากนั้นเสียบ IOXESP32 4-Digit shield ไว้ที่ช่องที่เหลือ โดยให้ข้อความ IOXESP32 หันไปทางขวา (ดังรูป)

Last updated