การใช้งาน IOXESP32 Modbus RTU shield / Lite กับโมดูล XY-MD02 วัดอุณหภูมิและความชื้น

ตัวอย่างการใช้งาน IOXESP32 Modbus RTU shield ต่อกับโมดูล XY-MD02 เพื่ออ่านค่าอุณหภูมิและความชื้น

XY-MD02 เป็นโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นที่สื่อสารผ่าน Modbus RTU นิยมใช้ในการศึกษาการทำงานของ Modbus RTU / RS485 ในบทความนี้จะนำโมดูลดังกล่าวมาต่อเข้ากับ IOXESP32 Modbus RTU shield เพื่อทดสอบการทำงานและเรียนรู้การใช้งาน

ห้ามจ่ายไฟผ่านช่อง 7-24V พร้อมเสียบสาย USB โดยเด็ดขาด

การต่อวงจร

ให้ต่อวงจรระหว่างชุด IOXESP32 Modbus RTU shield กับ XY-MD02 ดังนี้

 • โมดูล IOXESP32 Modbus RTU shield ใช้ไฟจาก USB จึงไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงเข้าอีก

 • XY-MD02 ใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟแยก 5V ถึง 30V

 • IOXESP32 Modbus RTU shield และ XY-MD02 เชื่อมต่อผ่าน RS485 ด้วยสาย A และ B โดย A ต่อ A และ B ต่อ B

การเขียนโปรแกรม

ใช้โปรแกรม ArduinoIDE ในการพัฒนา ... อัพโหลดโค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ลงบอร์ด IOXESP32

/* Dev by IOXhop.com */

float temp = 0, humi = 0;

void readXY_MD02() {
 uint8_t buff[] = {
  0x01, // Devices Address
  0x04, // Function code
  0x00, // Start Address HIGH
  0x01, // Start Address LOW
  0x00, // Quantity HIGH
  0x02, // Quantity LOW
  0x20, // CRC LOW
  0x0B // CRC HIGH
 };

 Serial2.write(buff, sizeof(buff));
 Serial2.flush(); // wait MODE_SEND completed

 if (Serial2.find("\x01\x04")) {
  uint8_t n = Serial2.read();
  if (n != 4) {
   Serial.println("Error data size");
   return;
  }

  temp = ((uint16_t)(Serial2.read() << 8) | Serial2.read()) / 10.0;
  humi = ((uint16_t)(Serial2.read() << 8) | Serial2.read()) / 10.0;
 } else {
  Serial.println("ERROR Timeout");
  return;
 }
}

void setup() {
 Serial.begin(115200);

 Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 27, 26); // Rx, Tx
 Serial2.setTimeout(200);
}

void loop() {
 readXY_MD02();
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(temp);
 Serial.println(" *C");
 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(humi);
 Serial.println(" *C");
 delay(500);
}

การทดสอบ

เปิด Serial Monitor ขึ้นมา ตั้งค่าความเร็วเป็น 115200 baud หาก IOXESP32 Modbus RTU shield กับ XY-MD02 สามารถสื่อสารกันได้ ค่าอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได้จะแสดงดังรูป

Last updated