การต่อ IOXESP32 I/O shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32

การต่อโมดูล IOXESP32 I/O shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32 สามารถใช้ IOXESP32 Dual Base หรือ IOXESP32 Triple Base เป็นตัวเชื่อมระหว่างบอร์ด IOXESP32 ไปยัง IOXESP32 I/O shield ได้ โดยเสียบบอร์ด IOXESP32 ไว้ที่ช่องด้านซ้าย โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง จากนั้นเสียบ IOXESP32 I/O shield ไว้ที่ช่องด้านขวาหรือตรงกลาง โดยให้ข้อความทั้งหมดหันลงด้านล่าง (ดังรูป)

Last updated