การใช้งาน IOXESP32 Battery shield กับ ArduinoIDE

เขียนโปรแกรมอ่านสถานะแบตเตอรี่จาก IOXESP32 Battery shield ด้วย ArduinoIDE

IOXESP32 Battery shield มีไอซี MCP3421 ใช้วัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่เพื่อให้เขียนโปรแกรมอ่านค่าแบตเตอรี่สถานะของแบตเตอรี่ได้

ติดตั้งไลบารี่ IOXESP32Battery

ไลบารี่ IOXESP32Battery เป็นไลบารี่ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมอ่านค่าสถานะแบตเตอรี่

เข้าไปที่ https://github.com/IOXESP32/IOXESP32Battery จากนั้นกดปุ่ม Code แล้วกดปุ่ม Download ZIP

รอดาวน์โหลดเสร็จ จะได้ไฟล์ IOXESP32Battery-main.zip มา

เปิดโปรแกรม ArduinoIDE ขึ้นมา จากนั้นกดไปที่ Sketch > Include Library กด Add .ZIP Library...

เลือกไฟล์ IOXESP32Battery-main.zip แล้วกดปุ่ม Open

หากติดตั้งไลบารี่สำเร็จ ข้อความ Library added your libraries จะแสดง (ดังรูป)

การอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่

การอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ทำได้โดยใช้ไลบารี่ IOXESP32Battery โค้ดโปรแกรมอ่านแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่มีดังนี้

#include<IOXESP32Battery.h> // ใช้ไลบารี่ IOXESP32Battery

void setup() {
 Serial.begin(115200); // เริ่มต้นใช้งาน Serial

 Battery.begin(); // สั่งให้ IOXESP32Battery เริ่มต้นการทำงาน
}

void loop() {
 Serial.print(Battery.volt()); // อ่านค่าแรงดันแบตเตอรี่แล้วแสดงผลใน Serial
 Serial.print("V");
 Serial.println();
 delay(500);
}

การอ่านค่าระดับแบตเตอรี่

การอ่านค่าระดับแบตเตอรี่ ทำได้โดยใช้ไลบารี่ IOXESP32Battery โค้ดโปรแกรมอ่านระดับแบตเตอรี่มีดังนี้

#include<IOXESP32Battery.h> // ใช้ไลบารี่ IOXESP32Battery

void setup() {
 Serial.begin(115200); // เริ่มต้นใช้งาน Serial

 Battery.begin(); // สั่งให้ IOXESP32Battery เริ่มต้นการทำงาน
}

void loop() {
 Serial.print(Battery.level()); // อ่านค่าระดับแบตเตอรี่แล้วแสดงผลใน Serial
 Serial.print("%");
 Serial.println();
 delay(500);
}

Last updated