การต่อ IOXESP32 Mini LCD shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32

การต่อใช้งาน IOXESP32 Mini LCD shield กับบอร์ด IOXESP32

การต่อโมดูล IOXESP32 Mini LCD shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32 สามารถทำได้วิธีเดียวคือใช้ IOXESP32 Dual Base หรือ IOXESP32 Triple Base เป็นตัวเชื่อมระหว่างบอร์ด IOXESP32 ไปยัง IOXESP32 Mini LCD shield

การใช้ IOXESP32 Dual Base

เสียบบอร์ด IOXESP32 ไว้ที่ช่องด้านซ้าย โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง จากนั้นเสียบ IOXESP32 Mini LCD shield ไว้ที่ช่องด้านขวา โดยให้คำว่า IOXESP32 บนโมดูล IOXESP32 Mini LCD shield หันไปด้านขวา (ดังรูป)

การใช้ IOXESP32 Triple Base

เสียบบอร์ด IOXESP32 ไว้ที่ช่องด้านซ้าย โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง จากนั้นเสียบ IOXESP32 Mini LCD shield ไว้ที่ช่องที่เหลือ โดยให้คำว่า IOXESP32 บนโมดูล IOXESP32 Mini LCD shield หันไปด้านขวา (ดังรูป)

Last updated