การต่อ IOXESP32 Battery shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32

ต่อ IOXESP32 Battery shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32 ด้วย IOXESP32 Dual Base / Triple Base

การต่อโมดูล IOXESP32 Battery shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32 สามารถทำได้วิธีเดียวคือใช้ IOXESP32 Dual Base หรือ IOXESP32 Triple Base เป็นตัวเชื่อมระหว่างบอร์ด IOXESP32 ไปยัง IOXESP32 Battery shield

การใช้ IOXESP32 Dual Base

เสียบบอร์ด IOXESP32 ไว้ที่ช่องด้านซ้าย โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง จากนั้นเสียบ IOXESP32 Battery shield ไว้ที่ช่องด้านขวา โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง (ดังรูป)

การใช้ IOXESP32 Triple Base

เสียบบอร์ด IOXESP32 ไว้ที่ช่องด้านซ้าย โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง จากนั้นเสียบ IOXESP32 Battery shield ไว้ที่ช่องที่เหลือ โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง (ดังรูป)

Last updated