การใช้งาน IOXESP32 I/O shield ต่ออุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ I2C

อุปกรณ์ I2C จะประกอบด้วยขาต่อใช้งานหลัก 4 ขา แบ่งเป็น

 1. ขาจ่ายไฟ 2 ขา คือ

  1. ขาจ่ายไฟบวก มักเขียนว่า 3.3V หรือ 5V หรือ VIN หรือ VCC หรือ V

  2. ขาจ่ายไฟลบ มักเขียนว่า GND หรือ G

 2. ขาใช้รับ - ส่ง ข้อมูล ประกอบด้วย

  1. SDA

  2. SCL

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ I2C เข้ากับ IOXESP32 I/O shield ทำได้โดยต่อขาจ่ายไฟบวกเข้าที่ก้างปลาสีแดง และขาจ่ายไฟลบ ต่อเข้ากับก้างปลาสีดำ ส่วน SDA และ SCL ต่อเข้าก้างปลาสีเหลืองให้ตรงกับข้อความที่ระบุ

ตัวอย่างการต่อเซ็นเซอร์แสง BH1750 แสดงดังรูป

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ SPI

อุปกรณ์ SPI มีขาต่อใช้งานหลักจำนวน 6 ขา แบ่งเป็น

 1. ขาจ่ายไฟ 2 ขา คือ

  1. ขาจ่ายไฟบวก มักเขียนว่า 3.3V หรือ 5V หรือ VIN หรือ VCC หรือ V

  2. ขาจ่ายไฟลบ มักเขียนว่า GND หรือ G

 2. ขาใช้รับ - ส่ง ข้อมูล ประกอบด้วย

  1. SCK

  2. MISO (บางครั้งที่อุปกรณ์จะเขียนว่า SDO หรือ DO)

  3. MOSI (บางครั้งที่อุปกรณ์จะเขียนว่า SDI หรือ DI)

  4. CS (บางครั้งที่อุปกรณ์จะเขียนว่า SS)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ SPI เข้ากับ IOXESP32 I/O shield ทำได้โดยต่อขาจ่ายไฟบวกเข้าที่ก้างปลาสีแดง และขาจ่ายไฟลบ ต่อเข้ากับก้างปลาสีดำ ส่วน SCK MISO MOSI และ CS ต่อเข้าก้างปลาสีเหลืองให้ตรงกับข้อความที่ระบุ

ตัวอย่างการต่อโมดูล MicroSD Card แสดงดังรูป

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Serial

อุปกรณ์ Serial จะประกอบด้วยขาต่อใช้งานหลัก 4 ขา แบ่งเป็น

 1. ขาจ่ายไฟ 2 ขา คือ

  1. ขาจ่ายไฟบวก มักเขียนว่า 3.3V หรือ 5V หรือ VIN หรือ VCC หรือ V

  2. ขาจ่ายไฟลบ มักเขียนว่า GND หรือ G

 2. ขาใช้รับ - ส่ง ข้อมูล ประกอบด้วย

  1. TX

  2. RX

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Serial เข้ากับ IOXESP32 I/O shield ทำได้โดยต่อขาจ่ายไฟบวกเข้าที่ก้างปลาสีแดง และขาจ่ายไฟลบ ต่อเข้ากับก้างปลาสีดำ ส่วน TX และ RX ต่อเข้าก้างปลาสีเหลืองแบบสลับกัน (ต่อ TX เข้า RX , ต่อ TX เข้า RX)

ตัวอย่างการต่อเซ็นเซอร์ฝุ่น PM2.5 รุ่น PMS7003 แสดงดังรูป

การเชื่อมต่ออุปกรณ์แอนะล็อก

อุปกรณ์ที่ให้สัญญาณแอนะล็อก มักเป็นเซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ โดยเซ็นเซอร์เหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตเมื่อค่าที่วัดได้เปลี่ยนไป อุปกรณ์ที่ให้สัญญาณแอนะล็อกมีขาต่อใช้งานหลักจำนวน 3 ขา แบ่งเป็น

 1. ขาจ่ายไฟ 2 ขา คือ

  1. ขาจ่ายไฟบวก มักเขียนว่า 3.3V หรือ 5V หรือ VIN หรือ VCC หรือ V

  2. ขาจ่ายไฟลบ มักเขียนว่า GND หรือ G

 2. ขาข้อมูล ประกอบด้วย

  1. AO หรือ SIG หรือ OUT

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ให้สัญญาณแอนะล็อกเข้ากับ IOXESP32 I/O shield ทำได้โดยต่อขาจ่ายไฟบวกเข้าที่ก้างปลาสีแดง และขาจ่ายไฟลบ ต่อเข้ากับก้างปลาสีดำ ส่วนขาข้อมูล สามารถเลือกต่อเข้าที่ขาใดก็ได้ของก้างปลาสีเหลือง (มีให้เลือก 32 ถึง 39)

ตัวอย่างการต่อโมดูลเซ็นเซอร์แก๊สเข้าที่ขา 32 แสดงดังรูป

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิตอลอินพุตเอาต์พุตทั่วไป

อุปกรณ์อินพุต - เอาต์พุตทั่วไป เช่น หลอดแอลอีดี สวิตช์ รีเลย์ เซ็นเซอร์ตรวจจับเส้น เซ็นเซอร์วัตถุ จะมีวิธีการต่อวงจรที่แตกต่างกันไป แต่หากเป็นอุปกรณ์บนโมดูลสำเร็จรูป มักมีขาต่อใช้งาน 3 ขา คือ

 1. ขาจ่ายไฟ 2 ขา คือ

  1. ขาจ่ายไฟบวก มักเขียนว่า 3.3V หรือ 5V หรือ VIN หรือ VCC หรือ V

  2. ขาจ่ายไฟลบ มักเขียนว่า GND หรือ G

 2. ขาข้อมูล ประกอบด้วย

  1. DO หรือ SIG หรือ OUT

การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ IOXESP32 I/O shield ทำได้โดยต่อขาจ่ายไฟบวกเข้าที่ก้างปลาสีแดง และขาจ่ายไฟลบ ต่อเข้ากับก้างปลาสีดำ ส่วนขาข้อมูล สามารถเลือกต่อเข้าที่ขาใดก็ได้ของก้างปลาสีเหลือง (มีให้เลือก 25 26 27 4 0* และ 2)

ตัวอย่างการต่อโมดูลเซ็นเซอร์วัตถุเข้าที่ขา 25 แสดงดังรูป

ขา 0 ของช่อง GPIO สามารถต่อกับอุปกรณ์ประเภทอินพุตได้เท่านั้น หากต่ออุปกรณ์ประเภทเอาต์พุตเข้าที่ขา 0 อาจทำให้อัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ด IOXESP32 ไม่ได้ หรือบอร์ด IOXESP32 ไม่ทำงาน

Last updated