การใช้งาน IOXESP32 Modbus RTU shield / Lite กับบอร์ดรีเลย์ Modbus RTU/RS485 4 ช่อง 12V

ตัวอย่างการใช้งาน IOXESP32 Modbus RTU shield ต่อกับบอร์ดรีเลย์ Modbus RTU

บอร์ดรีเลย์ Modbus RTU/RS485 4 ช่อง 12V ใช้ขับอุปกรณ์กำลังสูง เช่น หลอดไฟ 220V เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในตัวอย่างนี้จะแนะนำการใช้งานร่วมกับ IOXESP32 Modbus RTU shield โดยเขียนโปรแกรมสั่งเปิด-ปิดรีเลย์ เพื่อให้ต่อยอดได้ต่อไป

ห้ามจ่ายไฟผ่านช่อง 7-24V พร้อมเสียบสาย USB โดยเด็ดขาด

การต่อวงจร

ให้ต่อวงจรระหว่างชุด IOXESP32 Modbus RTU shield กับบอร์ดรีเลย์ดังนี้

 • โมดูล IOXESP32 Modbus RTU shield ใช้ไฟจาก USB จึงไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงเข้าอีก

 • บอร์ดรีเลย์ใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟแยก 12V

 • IOXESP32 Modbus RTU shield และบอร์ดรีเลย์เชื่อมต่อผ่าน RS485 ด้วยสาย A และ B โดย A ต่อ A และ B ต่อ B

การเขียนโปรแกรม

ใช้โปรแกรม ArduinoIDE ในการพัฒนา ... อัพโหลดโค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ลงบอร์ด IOXESP32

/* Dev by IOXhop.com */

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 27, 26); // Rx, Tx
 Serial2.setTimeout(100);
}

uint16_t CRC16(uint8_t *buf, int len) { 
 uint16_t crc = 0xFFFF;
 for (uint16_t pos = 0; pos < len; pos++) {
  crc ^= (uint16_t)buf[pos];    // XOR byte into least sig. byte of crc
  for (int i = 8; i != 0; i--) {  // Loop over each bit
   if ((crc & 0x0001) != 0) {   // If the LSB is set
    crc >>= 1;          // Shift right and XOR 0xA001
    crc ^= 0xA001;
   } else {            // Else LSB is not set
    crc >>= 1;          // Just shift right
   }
  }
 }

 return crc;
}

void relayWrite(uint8_t n, bool setToON) {
 if (n < 1 || n > 4) {
  return;
 }
 
 uint8_t buff[] = {
  0x01,         // Devices Address
  0x05,         // Function code
  0x00,         // Start Address HIGH
  n - 1,         // Start Address LOW
  setToON ? 0xFF : 0x00, // Data 1 HIGH
  0x00,         // Data 1 LOW
  0,           // CRC LOW
  0           // CRC HIGH
 };

 uint16_t crc = CRC16(&buff[0], 6);
 buff[6] = crc & 0xFF;
 buff[7] = (crc >> 8) & 0xFF;

 Serial2.write(buff, sizeof(buff));
 Serial2.flush(); // wait MODE_SEND completed

 if (!Serial2.find("\x01\x05")) {
  Serial.println("Write to Relay error !");
  return;
 }
}

void loop() {
 relayWrite(1, HIGH); // Relay 1 -> ON
 delay(1000);
 relayWrite(1, LOW); // Relay 1 -> OFF
 relayWrite(2, HIGH); // Relay 2 -> ON
 delay(1000);
 relayWrite(2, LOW); // Relay 2 -> OFF
 relayWrite(3, HIGH); // Relay 3 -> ON
 delay(1000);
 relayWrite(3, LOW); // Relay 3 -> OFF
 relayWrite(4, HIGH); // Relay 4 -> ON
 delay(1000);
 relayWrite(4, LOW); // Relay 4 -> OFF
}

ผลที่ได้

รีเลย์ช่อง 1 ถึงช่อง 4 ติด และดับ ไปเรื่อย ๆ ตามคลิปวิดีโอดังนี้

Last updated