การต่อ IOXESP32 DotMatrix shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32

ต่อ IOXESP32 DotMatrix shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32 ด้วย IOXESP32 Dual Base / Triple Base

การต่อโมดูล IOXESP32 DotMatrix shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32 สามารถทำได้วิธีเดียวคือใช้ IOXESP32 Dual Base หรือ IOXESP32 Triple Base เป็นตัวเชื่อมระหว่างบอร์ด IOXESP32 ไปยัง IOXESP32 DotMatrix shield

การใช้ IOXESP32 Dual Base

เสียบบอร์ด IOXESP32 ไว้ที่ช่องด้านซ้าย โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง จากนั้นเสียบ IOXESP32 DotMatrix shield ไว้ที่ช่องด้านขวา โดยให้ข้อความ IOXESP32 หันลงด้านล่าง (ดังรูป)

การใช้ IOXESP32 Triple Base

เสียบบอร์ด IOXESP32 ไว้ที่ช่องด้านซ้าย โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง จากนั้นเสียบ IOXESP32 4-Digit shield ไว้ที่ช่องที่เหลือ โดยให้ข้อความ IOXESP32 หันลงด้านล่าง (ดังรูป)

Last updated