การต่อ IOXESP32 CAN Bus shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32

ต่อ IOXESP32 CAN Bus shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32 ด้วย IOXESP32 Dual Base / Triple Base

การต่อโมดูล IOXESP32 CAN Bus shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32 สามารถทำได้โดยเสียบบอร์ด IOXESP32 ลงไปตรง ๆ หรือใช้ IOXESP32 Dual Base / IOXESP32 Triple Base เป็นตัวเชื่อมระหว่างบอร์ด IOXESP32 ไปยัง IOXESP32 CAN Bus shield

เสียบบอร์ด IOXESP32 ลงไปตรง ๆ

เนื่องจาก IOXESP32 CAN Bus shield บัดกรีขาต่อแบบเสียบด้านบนมา ทำให้สามารถเสียบบอร์ด IOXESP32 / Node32 Lite / NodeMCU-32S ทับลงไปได้โดยตรง

การใช้ IOXESP32 Dual Base หรือ IOXESP32 Triple Base

เสียบบอร์ด IOXESP32 ไว้ที่ช่องด้านซ้าย โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง จากนั้นเสียบ IOXESP32 CAN Bus shield ไว้ที่ช่องด้านขวา โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง (ดังรูป)

Last updated