การต่อ IOXESP32 Audio shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32

การต่อวงจรสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

เสียบบอร์ด IOXESP32 ลงไปตรง ๆ

เนื่องจาก IOXESP32 Audio shield V2 บัดกรีขาต่อแบบเสียบด้านบนมา ทำให้สามารถเสียบบอร์ด IOXESP32 / Node32 Lite / NodeMCU-32S ทับลงไปได้โดยตรง โดยหัว USB และช่องต่อไมค์/แจ๊คหูฟัง ต้องอยู่ด้านเดียวกัน

ใช้ IOXESP32 Base

การต่อโมดูล IOXESP32 Audio shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32 สามารถใช้ IOXESP32 Dual Base หรือ IOXESP32 Triple Base เป็นตัวเชื่อมระหว่างบอร์ด IOXESP32 ไปยัง IOXESP32 Audio shield ได้ โดยเสียบบอร์ด IOXESP32 ไว้ที่ช่องด้านซ้าย โดยให้หัว USB หันลงด้านล่าง จากนั้นเสียบ IOXESP32 Audio shield ไว้ที่ช่องด้านขวาหรือตรงกลาง โดยให้ช่องเสียบ MicroSD Card บนโมดูล IOXESP32 Audio shield หันขึ้นด้านบน (ดังรูป)

Last updated