รู้จักกับ IOXESP32 Mini LCD shield

โมดูลจอ LCD ขนาด 0.96 นิ้วพร้อมสวิตช์สำหรับบอร์ด IOXESP32

IOXESP32 Mini LCD shield คือโมดูลเสริมจอ LCD ขนาด 0.96 นิ้ว พร้อมสวิตช์ 2 ตัว ใช้งานได้กับบอร์ด IOXESP32, NodeMCU-32s, Node32 Lite และ Node32s

สั่งซื้อโมดูล IOXESP32 Mini LCD shield ได้ที่ https://www.artronshop.co.th/p/9

ส่วนประกอบของ IOXESP32 Mini LCD shield

โมดูล IOXESP32 Mini LCD shield มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน ดังนี้

  1. หน้าจอ LCD IPS ขนาด 0.96 นิ้ว ความละเอียดความละเอียด 160x80 พิกเซล พื้นที่ในการแสดงผล 10.8 x 21.696 มิลลิเมตร ใช้ไอซีขับจอเบอร์ ST7735 เชื่อมต่อกับ ESP32 ผ่าน SPI

  2. สวิตช์กดติด-ปล่อยดับ ใช้งานอิสระ จำนวน 2 ตัว

แหล่งจ่ายไฟ

สามารถเลือกแหล่งจ่ายไฟให้กับโมดูล IOXESP32 Mini LCD shield ได้ 2 แหล่ง ดังนี้

  1. ใช้ไฟ 3.3V จากขา 3V3 - เป็นการใช้ไฟเลี้ยงร่วมกับไอซี ESP32 ซึ่งอาจจะทำให้ ESP32 ได้รับไฟเลี้ยงไม่เพียงพอกรณีบอร์ด ESP32 ใช้ LDO จ่ายกระแสได้น้อย (เช่น บอร์ด IOXESP32 ตัว LDO บนบอร์ดจ่ายกระแสได้เพียง 500mA)

  2. ใช้ไฟ 5V จากขา VIN - เป็นการใช้ไฟ 5V ที่มาจากช่อง USB ผ่านเรกกูเลเตอร์บนโมดูลลดแรงดันไฟฟ้าเหลือ 3.3V

การเลือกแหล่งจ่ายไฟสามารถทำได้โดยเลือกบัดกรีจั้มเปอร์ที่จุด Power From ด้านหลังโมดูล โดยหากจั้ม 3V หมายถึงใช้แหล่งจ่ายไฟตามข้อ 1 และหากจั้ม VIN หมายถึงใช้แหล่งจ่ายไฟตามข้อ 2

วงจรภายใน

โมดูล IOXESP32 Mini LCD shield รองรับการสลับขาต่อใช้งานโดยบัดกรีจั้มเปอร์ด้านหลังแผ่นปริ้น ดังนี้

จอ LCD

บอร์ด ESP32 : ตัวเลือก 1

บอร์ด ESP32 : ตัวเลือก 2

3.3V

3V3

5V (ค่าเริ่มต้น)

RST

EN (ค่าเริ่มต้น), 26, 27

16, 12, 14

SCK

18 (ค่าเริ่มต้น)

14

MOSI

23 (ค่าเริ่มต้น)

12

CS

17, 5

16 (ค่าเริ่มต้น), 15

DC

17 (ค่าเริ่มต้น), 26, 27

16, 12, 14

BL

17, 26, 27

16, 12, 14

สวิตช์

บอร์ด ESP32 : ตัวเลือก 1

บอร์ด ESP32 : ตัวเลือก 2

SW1

35

33 (ค่าเริ่มต้น)

SW2

35 (ค่าเริ่มต้น)

33

หมายเหตุ. (ค่าเริ่มต้น) หมายถึง เมื่อซื้อโมดูลไปครั้งแรก จุดจั้มเปอร์จะจั้มไปที่จุดที่นั้น ๆ เช่น เมื่อซื้อโมดูลไปครั้งแรก ขา SCK จะต่ออยู่กับขา 18 , ขา DC จะต่ออยู่กับขา 17 , ขา CS จะต่ออยู่กับขา 16 เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ

Last updated