การต่อ IOXESP32 Display Adapter shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32

การต่อโมดูล IOXESP32 Display Adapter shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32 สามารถทำได้โดยเสียบบอร์ด IOXESP32 ลงไปตรง ๆ หรือใช้ IOXESP32 Dual Base / IOXESP32 Triple Base เป็นตัวเชื่อมระหว่างบอร์ด IOXESP32 ไปยัง IOXESP32 Display Adapter shield

เสียบบอร์ด IOXESP32 ลงไปตรง ๆ

เนื่องจาก IOXESP32 Display Adapter shield บัดกรีขาต่อแบบเสียบด้านบนมา ทำให้สามารถเสียบบอร์ด IOXESP32 / Node32 Lite / NodeMCU-32S ทับลงไปได้โดยตรง โดยหัว USB และช่องต่อสายแพรจะต้องอยู่คนละด้านกัน (ช่องต่อสายแพรอยู่ด้านเดียวกับเสาอากาศ) (ดังรูป)

การใช้ IOXESP32 Dual Base หรือ IOXESP32 Triple Base

เสียบบอร์ด IOXESP32 ไว้ที่ช่องด้านซ้าย โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง จากนั้นเสียบ IOXESP32 Display Adapter shield ไว้ที่ช่องด้านขวา โดยให้ช่องเสียบสายแพรหันขึ้นด้านบน (ดังรูป)

Last updated