การต่อวงจรมอเตอร์เข้ากับ IOXESP32 Motor shield

ตัวอย่างการเลือกจั้มเปอร์ VM การต่อแบตเตอรี่ และการต่อมอเตอร์

IOXESP32 Motor shield รองรับมอเตอร์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกินช่องละ 1A หากต่อเข้ากับมอเตอร์ที่ใช้กระแสมากกว่า 1A วงจรจะตัดการทำงาน ทำให้มอเตอร์ไม่หมุน ดังนั้นก่อนนำมอเตอร์มาต่อ จึงควรทดสอบการใช้กระแสของมอเตอร์ก่อน หรือตรวจสอบสเปคของมอเตอร์

มอเตอร์ที่สามารถใช้งานได้โดยผู้ผลิตทดสอบแล้ว มีดังนี้

1) มอเตอร์เหลือง เป็นมอเตอร์ทดรอบที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3V ถึง 6V บนบอร์ด IOXESP32 Motor shield สามารถเลือกจั้มเปอร์ VM ไปที่ 5V เพื่อใช้ไฟจาก USB หรือไฟจาก Power Bank ได้

2) มอเตอร์ N20 เป็นมอเตอร์ทดรอบที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3V ถึง 6V (ตอนซื้อ สามารถเลือกแรงดันและความเร็วรอบได้) บนบอร์ด IOXESP32 Motor shield สามารถเลือกจั้มเปอร์ VM ไปที่ 5V เพื่อใช้ไฟจาก USB หรือไฟจาก Power Bank ได้

การเลือกจั้มเปอร์ VM

จั้มเปอร์ VM (Voltage Motor) ใช้เลือกแรงดันที่จ่ายเข้ามอเตอร์ โดยเลือกได้ 2 แบบ คือ

  1. 5V - ใช้ไฟเลี้ยง 5V ที่มาจากบอร์ด ESP32 จากช่อง USB มาเลี้ยง โดยข้อควรระวังคือมอเตอร์ไม่ควรใช้กระแสไฟฟ้าเกิน 500mA ต่อช่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์พังเสียหาย

  2. VIN - ใช้ไฟเลี้ยงจากจุดต่อไฟเลี้ยงมอเตอร์ VIN ทั้งเทอมินัลหรือปลั๊ก DC มาเลี้ยงมอเตอร์ โดยช่อง VIN สามารถจ่ายไฟ 4V ถึง 16V และมีวงจรป้องกันจ่ายไฟกลับขั้ว (หากจ่ายไฟกลับขั้ว วงจรจะไม่ทำงาน มอเตอร์ไม่หมุน)

หากเลือกจั้มเปอร์ VM ไว้ที่ VIN จำเป็นต้องจ่ายไฟเลี้ยงมอเตอร์เข้าที่ VIN โดยเลือกต่อเข้าที่เทอมินัลหรือปลั๊ก DC ตัวอย่างการต่อแบตเตอรี่ลิเธียม 7.4V เข้าช่อง VIN แสดงดังรูปด้านล่าง

การต่อมอเตอร์

มอเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ M1 และ M2 แต่ละชุดมีสาย 2 เส้น ใช้ต่อเข้ากับมอเตอร์ DC ขั้วบวกและขั้วลบ ตัวอย่างการต่อมอเตอร์แสดงดังรูปด้านล่าง

หากมอเตอร์หมุนในทิศทางที่ไม่ถูกต้องจากที่เขียนโปรแกรมไว้ สามารถสลับขั้วบวกลบของมอเตอร์ได้ เพื่อให้มอเตอร์กลับทิศทางการหมุน

Last updated