รู้จักกับ IOXESP32 Proto Base

บอร์ดทดลอง ESP32 ใช้งานกับ IOXESP32 / IOXESP32U / IOXESP32PS

IOXESP32 Proto Base เป็นบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ทดลอง ESP32 เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านโพรโทบอร์ด โดยตัวบอร์ดต่อขาใช้งานต่าง ๆ ออกมาให้ แล้วใช้สายจั้มผู้-ผู้ เสียบเข้ากับอุปกรณ์บนโพรโทบอร์ดขนาด 400 จุดได้เลย เหมาะใช้ศึกษาทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ IoT

ตัวบอร์ดมีช่องเสียบแหล่งจ่ายไฟ 5V จากภายนอกผ่านช่องแจ๊ค DC ช่วยให้สามารถจ่ายไฟเลี้ยงให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ทดลองบนโพรโทบอร์ดได้อย่างเพียงพอ มาพร้อมวงจรสลับแหล่งจ่ายอัตโนมัติ โดยเมื่อเสียบแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก ไฟ 3.3V และ 5V บนบอร์ดจะสลับไปใช้แหล่งจ่ายภายนอกอัตโนมัติ ช่วยป้องกันไม่ได้คอมพิวเตอร์พังเสียหายจากการใช้กระแสไฟฟ้าที่มาจากช่อง USB เกิน

ตัวบอร์ดมาพร้อมวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้า 3.3V จ่ายกระแสได้สูงสุด 700mA ทำให้จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอกได้อย่างเพียงพอ

สั่งซื้อบอร์ด IOXESP32 Proto Base ได้ที่

ส่วนประกอบของบอร์ด

การใช้งาน

การใช้งาน IOXESP32 Proto Base จำเป็นต้องติดตั้งบอร์ด IOXESP32 / IOXESP32U / IOXESP32PS ก่อน โดยเสียบ IOXESP32 / IOXESP32U / IOXESP32PS ลงบอร์ด IOXESP32 Proto Base โดยหันด้าน MicroUSB ออกนอกบอร์ด (ดังรูป)

การใช้งาน หากอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการทดลอง ใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่า 300mA จำเป็นต้องต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกผ่านช่องแจ๊ค DC โดยอะแดปเตอร์ที่ใช้จ่ายไฟ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ให้แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต 5VDC

  2. จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1A

  3. ขั้วในต้องเป็นขั้วบวก และขั้วนอกต้องเป็นขั้วลบ

ข้อมูลอื่น ๆ

Last updated